fbpx

Juridische kennisgeving

Privacyschildbeleid

1. Introductie – FARO Technologies, Inc. (FARO) streeft ernaar de privacy van klanten en werknemers te beschermen. FARO heeft besloten zich te houden aan de regels die zijn overeengekomen in het privacyschild met betrekking tot de overdacht van Persoonlijke gegevens vanuit de Europese Unie (EU) naar de Verenigde Staten (VS). We voldoen dan ook aan de principes van het EU-VS-privacyschild zoals beschreven door het United States Department of Commerce met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit EU-lidstaten.

Deze privacyverklaring beschrijft ons algemene beleid en de praktische implementatie van de principes van het privacyschild, zoals de soorten gegevens die we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en de mogelijkheden die individuele personen hebben met betrekking tot ons gebruik van deze gegevens en hun opties om deze te corrigeren. Als er een conflict bestaat tussen het beleid in deze privacyverklaring en de principes van het privacyschild, zullen de principes van het privacyschild leidend zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die worden ontvangen door FARO, in elektronische, schriftelijke of gesproken vorm. Bovendien is deze verklaring van toepassing op alle dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van FARO.

FARO heeft het Department of Commerce laten weten dat het bedrijf zich houdt aan de principes van het privacyschild met betrekking tot kennisgeving, keuzemogelijkheden, verantwoordelijkheid voor overgedragen gegevens, beveiliging, gegevensintegriteit, beperking van doeleinden, toegang, verhaalsmogelijkheden, handhaving en aansprakelijkheid. FARO voldoet ook aan het EU-VS-privacyschildraamwerk en het Zwitsers-VS-privacyschildraamwerk zoals beschreven door het United States Department of Commerce met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens die worden overgedragen vanuit de Europese Unie en Zwitserland naar de Verenigde Staten.  Ga naar https://www.privacyshield.gov/ voor meer informatie over het privacyschildprogramma en om onze certificering te bekijken. Door deel te nemen aan het privacyschild hebben we verklaard ons te houden aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de United States Federal Trade Commission of andere bevoegde wettelijke instanties in de VS.

2. Definities

2.1. ‘Persoonlijke gegevens’ of ‘Gegevens’ betekent informatie die (1) is overgedragen vanuit de EU naar de VS; (2) die op enige wijze is vastgelegd; (3) die betrekking heeft op een specifieke persoon en/of (4) die kan worden gebruikt om die persoon indirect of rechtstreeks te identificeren.

2.2. ‘Gevoelige persoonlijke gegevens’ zijn een subset van Persoonlijke gegevens en omvat informatie over medische of gezondheidsgerelateerde omstandigheden, ras of etnische achtergrond, politieke overtuiging, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden of de sekse van de individuele persoon.

3. Principes

3.1. Opmerking – FARO zal een persoon informeren over het doel waarvoor het bedrijf Persoonlijke gegevens verzamelt en gebruikt, de soorten externe partijen waarmee FARO deze Gegevens deelt of kan delen en hoe men contact kan opnemen met FARO over zorgen betreffende de privacy of verzoeken om toegang tot de Persoonlijke gegevens. FARO zal deze persoon in de gelegenheid stellen om het gebruik en de openbaarmaking van de Persoonlijke gegevens te beperken. Wanneer iemand voor de eerste keer wordt gevraagd om Persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen aan FARO, zal deze persoon daarvan in duidelijke en opvallende taal op de hoogte worden gesteld, of zo snel mogelijk daarna en in elk geval voordat FARO gebruik maakt van deze Gegevens of deze openbaar maakt, voor een ander doel dan waarvoor deze gegevens in eerste instantie zijn verzameld. Deze kennisgeving kan bijvoorbeeld worden verspreid via een voorziening in deze EU-VS-privacyschildverklaring.

FARO ontwikkelt en verkoopt computerondersteunde meet- en imaginginstrumenten en ­software. De soorten Persoonlijke gegevens die we kunnen verzamelen om services te kunnen verlenen aan onze klanten, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (1) voor- en achternamen; (2) postadressen; (3) e-mailadressen; (4) telefoonnummers; (5) gebruiksgegevens van de producten en (6) factuurgegevens. We verzamelen Persoonlijke gegevens van onze klanten voor diverse doeleinden, zoals, maar niet beperkt tot: (1) het leveren van onze services aan onze klanten; (2) het communiceren met onze klanten over de levering van de services; (3) het voltooien van transacties voor de geleverde services; (4) het leveren van software- en firmwareupdates en (5) het marketen van onze producten en services.

3.2. Persoonsgegevens van werknemers – FARO verzamelt ook Persoonlijke gegevens van de werknemers, inclusief, maar niet beperkt tot: (1) voor- en achternamen; (2) postadressen; (3) e-mailadressen; (4) telefoonnummers; (5) nationale identificatienummers en (6) gegevens van de salarisadministratie. FARO verzamelt Persoonlijke gegevens van werknemers om de taken van de personeelsafdeling te kunnen uitvoeren, inclusief, maar niet beperkt tot, het verstrekken van vergoedingen, verzekeringen en andere arbeidsvoorwaarden en het uitvoeren van diensten voor personeelsbeheer.

3.3. Keuze – Waar vereist door het privacyschild, biedt FARO personen de mogelijkheid om zich te onttrekken aan (1) openbaarmaking van Persoonlijke gegevens aan een externe partij, of (2) het gebruik van Persoonlijke gegevens voor een doel dat wezenlijk verschillend is van het doel/de doelen waarvoor deze gegevens in eerste instantie zijn verzameld of waarvoor de persoon in kwestie later goedkeuring heeft gegeven.

Met betrekking tot Gevoelige persoonlijke gegevens biedt FARO personen de mogelijkheid om, waar van toepassing, bevestiging of expliciete toestemming te geven (m.a.w. ‘opt-in’ toestemming te geven) voor (1) de openbaarmaking van Gevoelige persoonlijke gegevens aan een externe partij, of (2) ons gebruik van Gevoelige persoonlijke gegevens voor een doel dat wezenlijk verschillend is van het doel/de doelen waarvoor deze in eerste instantie zijn verzameld of waarvoor de persoon in kwestie later goedkeuring heeft gegeven. Gevoelige persoonlijke gegevens die FARO van een persoon heeft ontvangen zullen op dezelfde wijze worden behandeld als deze persoon zou doen en FARO zal deze gegevens kwalificeren als Gevoelige persoonlijke gegevens.

3.4. Verantwoordelijkheid voor overgedragen gegevens – We zijn mogelijk verantwoordelijk voor overdracht van Persoonlijke gegevens aan externe partijen die namens ons handelen als agenten en Persoonlijke gegevens verwerken op een wijze die niet overeenstemt met de principes van het privacyschild. FARO zal ervoor zorgen dat elke externe partij aan wie Persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven, de principes van het privacyschild onderschrijft of hetzelfde niveau aan privacybescherming biedt als door de principes van het privacyschild worden gegarandeerd en schriftelijk verklaard de privacy voldoende te beschermen.

We dragen soms Persoonlijke gegevens van onze klanten over aan externe partijen, of dienstverleners, die taken namens ons verrichten, zoals externe partijen die betalingen van klanten verwerken of externe partijen die marketingactiviteiten ondernemen voor FARO.

Ook dragen we soms Persoonlijke gegevens van onze werknemers over aan externe partijen, of dienstverleners, die taken op het gebied van personeelszaken namens ons verrichten, zoals externe partijen die de gegevens over de vergoedingen en voordelen van onze werknemers verwerken.

Op dit moment dragen we geen Persoonlijke gegevens over aan niet-gelieerde externe partijen die actief zijn als verwerkingsverantwoordelijken. Als we ervoor kiezen om uw Persoonlijke gegevens over te dragen aan dergelijke externe partijen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door het privacyschildbeleid bij te werken en zullen we voldoen aan de toepasselijke principes van het privacyschild met betrekking tot overdracht aan dergelijke externe partijen.

Houd er rekening mee dat in zeldzaam voorkomende situaties het nodig kan zijn om Persoonlijke gegevens openbaar te maken in respons op wettelijke aanvragen van publieke instellingen, zoals om te voldoen aan de nationale veiligheid of aan de vereisten van politie en justitie.

3.5. Beveiliging van gegevens – FARO verwerkt Persoonlijke gegevens alleen op een wijze die in overeenstemming is met en relevant is voor het doel/de doelen waarvoor deze zijn verzameld en waarvoor de persoon in kwestie toestemming heeft gegeven. FARO zal, in de mate noodzakelijk voor deze doelen, redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke gegevens correct, volledig, actueel en betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik.

3.6. Integriteit van gegevens – FARO verwerkt Persoonlijke gegevens alleen op een wijze die in overeenstemming is met en relevant is voor het doel/de doelen waarvoor deze zijn verzameld en waarvoor de persoon in kwestie toestemming heeft gegeven. FARO zal, in de mate noodzakelijk voor deze doelen, redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke gegevens correct, volledig, actueel en betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik.

3.7 Toegang – Een persoon heeft het recht om aan FARO om bevestiging te vragen of we de op hem of haar van betrekking zijnde Persoonlijke gegevens op de juiste wijze onderhouden. Op aanvraag zullen we binnen een redelijke tijdsperiode een persoon toegang geven tot de Persoonlijke gegevens van deze persoon. Als een persoon het idee heeft dat de Persoonlijke gegevens die we over hem of haar bewaren, niet juist is, of als een persoon graag zijn of haar Persoonlijke gegevens wil bijwerken, verwijderen of inzien, kan deze persoon contact met ons opnemen via de hieronder weergegeven contactgegevens. Daarnaast kunnen we in enkele gevallen de toegang beperken of weigeren wanneer de overlast of kosten van het verschaffen van toegang niet in verhouding staat tot de privacyrisico’s voor de persoon in kwestie, wanneer de rechten van andere personen dan de persoon ik kwestie zouden worden geschonden of voor andere redenen, zoals toegestaan door het privacyschild. Als naar het oordeel van FARO uw toegang moet worden beperkt in een specifieke situatie, zullen we ons besluit verder toelichten en zullen we antwoord geven op alle vragen die u mogelijk hebt.

3.8 Verhaalsmogelijkheden, handhaving en aansprakelijkheid – FARO maakt gebruik van een aanpak op basis van zelfevaluatie om te zorgen voor naleving van deze privacyverklaring en controleert regelmatig of de verklaring nog correct en volledig is voor de Persoonlijke gegevens die erdoor beschermd worden, of deze goed wordt weergegeven, volledig is geïmplementeerd, toegankelijk is en of deze nog voldoet aan de principes van het privacyschild. We moedigen geïnteresseerde personen en werknemers aan om eventuele klachten over ons privacybeleid of over onze naleving van deze verklaring kenbaar te maken via de voorziene contactgegevens en we zullen alle klachten onderzoeken en proberen op te lossen.

Met betrekking tot de privacyklachten die door onze werknemers worden ingediend, gaan we ermee akkoord deel te nemen aan de onafhankelijke geschillenbeslechting van de gegevensbeschermingsautoriteiten in de EU. We zullen samenwerken met de gegevensbeschermingsautoriteiten bij het onderzoek naar en de beslechting van klachten die onder het privacyschild worden ingediend en we zullen elk advies opvolgen dat door de gegevensbeschermingsautoriteiten wordt gegeven, wanneer de gegevensbeschermingsautoriteiten op het standpunt staan dat de organisatie specifieke actie moet ondernemen om te voldoen aan de principes van het privacyschild. FARO maakt gebruik van de United States Council for International Business (USCIB) als gegevensbeschermingsautoriteit. U vindt contactgegevens voor USCIB op http://www.uscib.org/contact-uscib-ud-724/

FARO heeft zich er ook toe verplicht om niet-opgeloste klachten onder het privacyschild voor te legen aan de United States Council for International Business (USCIB), een alternatieve dienstverlener voor geschillenbeslechting in de VS. Als we niet tijdig een bevestiging sturen van de ontvangst van uw klacht, of als we uw klacht niet naar wens hebben opgelost, gaat u naar https://www.uscib.org/contact-uscib-ud-724/ voor meer informatie of om een klacht in te dienen.  De diensten van USCIB kosten u niets.

Houd er rekening mee dat als de klacht van een persoon of een werknemer niet naar wens wordt opgelost via deze kanalen, er onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid bestaat voor bindende arbitrage voor een privacyschildpanel.

4. Wijzigingen – Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd in overeenstemming met de vereisten van de principes van het privacyschild. FARO zal eventuele aangepaste verklaringen op deze website plaatsen. FARO hanteert de principes van het privacyschild voor alle Persoonlijke gegevens binnen het kader van het EU-VS-privacyschild. Bepaalde gegevens zijn echter onderhevig aan het beleid van FARO dat in bepaalde opzichten kan afwijken van de algemene principes die in deze privacyverklaring uiteen worden gezet, in de zin dat extra privacybescherming vereist is voor deze gegevens.

5. Contactgegevens – Voor het vragen van toegang tot Persoonlijke gegevens, het stellen van vragen of het plaatsen van opmerkingen over de verklaring van FARO in het kader van het privacyschild of het indienen van een klacht over schending van de privacy kan men ons bereiken via het volgende postadres of e-mailadres. In navolging van de principes van het privacyschild is FARO er ook op gericht om klachten over de verzameling of gebruik van uw Persoonlijke gegevens af te handelen en personen uit de Europese Unie en Zwitserland met vragen of klachten over ons privacyschildbeleid moeten zich in eerste instantie richten tot FARO via:

FARO Technologies Inc.

Ter attentie van: Brooke Blake
Directeur en Internal Audit and Chief Compliance Officer
250 Technology Park
Lake Mary, FL 32746
brooke.blake@faro.com

6. Ingangsdatum – Dit beleid werd van kracht op 29 september 2016 en is gereviseerd in juni 2019.

Revisie: A

 

 

Onze site is vernieuwd.

Als u al een account heeft, dan kunt u opnieuw te registreren.